Awakening Sleeping Instruments 2021 ©

https://www.youtube.com/watch?v=s4hlUQ8MLSg El documental : Awakening Sleeping Instruments 2021© SIRIUSMAGAZINE.COM Amb Ross Daly, Kelly Thoma, Isabel Martin, Veka Aler, Arslan Hazreti, Giannis Koutis, Christos Barbas, Troubadours Art Ensemble, Gerard Zuchetto, Sandra Hurtado-Ros, Patrice Villaumé, Efren Lopez, Peppe Frana, Euripides Dikaios, Ensemble Micrologus, Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti, Gabrielle Russo, Enea Sorini,

Wilhelm Wickertsheimer

https://vimeo.com/574969555 www.wilhelm-wickertsheimer.de

Rainer Nepita

www.rainer-nepita.de

Jürgen Knubben

juergenknubben.de